คอร์ส LLM ที่ ก.ต.รับรอง ที่ไหนดี ใน UK (ข้อมูลล่าสุด 2562)

News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
คอร์ส LLM ที่ ก.ต.รับรอง ที่ไหนดี ใน UK (ข้อมูลล่าสุด 2562)

คอร์ส LLM ที่ ก.ต.รับรอง ที่ไหนดี (ข้อมูลล่าสุด 2019 - 2020)  เรียบเรียงจากบทความของ ท่านฑิตา พิทักษ์สันติสุข

การเรียนกฎหมายต่อต่างประเทศเพื่อกลับมาสอบผู้ช่วยฯ เราเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ

 1. LLM in General 2 ใบ โดยต้องเรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนด 6 วิชา ได้แก่ กฎหมายอาญา 1 วิชา กฎหมายแพ่งและกฎหมายพิเศษรวมกัน 4 วิชา กฎหมายพยานหลักฐาน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/แพ่ง, หรือกฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Law) 1 วิชา
 2. LLM in General 1 ใบ และ LLM in Specialization 1 ใบ or LLM in Specialization ทั้ง 2 ใบ Specialisation หมายถึง วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน (LLM Children and Juvenile Law) กฎหมายแรงงาน (LLM Labour Law) กฎหมายภาษีอากร (LLM Taxation Law) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP Law) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (LLM International Trade Law) กฎหมายพาณิชย์นาวี (LLM Maritime Law) หรือกฎหมายล้มละลาย
 3. LLM in General 2 ใบ เรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนดเพียง 2 วิชา ซึ่ง 1 วิชาจะต้องเป็น กฎหมายอาญา (LLM Criminal Law) หรือ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ กฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ เรียนวิชาเฉพาะ(Specialization) ทางสาขาใดสาขาหนึ่งอีก อย่างน้อย 4 วิชา
 
คำถามในการเข้าสอบในสนามจิ๋ว ว่าเมื่อไปศึกษาแล้วเราควรจะเรียนวิชาใดบ้างเพื่อให้กลับมามีคุณสมบัติที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ ในข้อนี้เราสามารถเลือกเรียนวิชากฎหมายในต่างประเทศได้ 2 ทางเลือก กล่าวคือ
 1. ถ้าเราเลือกเรียนในหลักสูตร LLM ในต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อหลักสูตรว่า LLM General นั้นหมายความว่าเราในการเรียนปริญญาสองใบนั้น เราต้องเลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน รวม 6 วิชา จึงจะครบคุณสมบัติตามระเบียบ
  1. วิชากฎหมายอาญา
  2. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 4 วิชา (เช่นสัญญา, ซื้อขาย, ทรัพย์สิน, ประกันภัย เป็นต้น) หรือ วิชากฎหมายแพ่งซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุท้ายระเบียบนี้ [2] รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ
  3. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย
ดังนั้นในการเรียนปริญญาโทในต่างประเทศสองใบเราจะถูกบังคับให้ต้องเลือก เรียนวิชาดังกล่าว ทั้งสิ้นให้ครบ รวม 6 วิชา ซึ่งจะทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้
 1. ถ้าเราเลือกเรียนหลักสูตร LLM ในต่างประเทศ สองใบ แต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะเรียนวิชาที่ก.ต.บังคับตาม ทางเลือกที่หนึ่งทั้ง 6 วิชา เราก็ต้องเลือกเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
  1. เลือกเรียน เป็น LLM in (Specialization) เช่น LLM in Taxation, LLM in Intellectual Property Law เป็นต้น ซึ่งตามที่ ก.ต.กำหนด ไว้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง (๑) ระเบียบฯ [3] กล่าวคือ เราต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในวิชา 1. กฎหมายเด็กและเยาวชน 2. กฎหมายแรงงาน 3. กฎหมายภาษีอากร 4. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 4. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 5. กฎหมายพาณิชย์นาวี 6. กฎหมายล้มละลาย
  2. เลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้แก่ วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์นาวี หรือกฎหมายล้มละลาย ไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ เรียนวิชาตามทางเลือกที่ 1 ด้วยอีกไม่น้อยกว่า 2 วิชา โดยใน 2 วิชานี้ อย่างน้อย 1 วิชา จะต้องเป็น 1. วิชากฎหมายอาญา หรือ 2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ 3. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [4]
การเลือกเรียนในกรณีนี้เท่ากับว่า เราไม่ต้อง เลือกเรียนในหลักสูตร LLM in Specialisation ในต่างประเทศ คือเลือกเรียนเป็น LLM in General ทั้งสองใบเลยก็ได้ แต่ว่า เวลาเรียนเราเลือก เรียนวิชาเฉพาะทางซึ่งได้แก่ 6 วิชาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเลือกเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง เรียนวิชาสาขานั้นๆ ให้ครบ อย่างน้อย 4 วิชา แล้วเราก็เรียนวิชาที่ก.ต.บังคับ อีก 2 วิชา แต่จะเรียนวิชากฎหมายพิเศษ [5] ทั้งสองวิชาเลยไม่ได้ เรียนได้แค่ ตัวเดียว อีกตัวต้องเรียน 1.วิชากฎหมายอาญา หรือ 2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ 3. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
1. รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย (ไม่ใช่ สาขาเฉพาะด้าน)
 
University of Aberdeen
- LLM
- LLM Criminal Justice
- LLM Criminal Justice and Criminology
- LLM Criminal Justice and Human Rights
- LLM Commercial Law
- LLM General Law
- LLM International Law
- LLM Oil & Gas Law

University of Birmingham
 - PhD Law

University of Bristol
- LLB
- LLM Commercial Law
- LLM International Law
 
University of Durham
- LLB
- LLM
 
University of Cambridge
- LLM
 
University of East Anglia
- LLM International Commercial and Business Law
- LLM International Trade Law
University of Edinburgh
- LLM Competition Law and Innovation

 University of Essex
- LLM Internet Law
 
University of Glasgow
- LLM Corporate and Financial Law
 
University of Huddersfield
- LLM International Law
 
Kings College London
- LLM International Financial Law
- LLM International Business Law
 
University of Leeds
- LLM Cyberlaw
- LLM International Business Law
 
LSE
- LLM Banking Law and Financial Regulation
- LLM International Business Law
- LLM Corporate and Commercial Law
 
University of Manchester
- LLM
- LLM International Financial Law
- LLM International Business Law

University of Nottingham
- LLM

University of Oxford
- MA Law
- MJur
 
Queen Mary London
- LLM Banking and Finance Law
- LLM Computer and Communications
- LLM Commercial and Corporate Law
- LLM Comparative and International Dispute Resolution,
- LLM Insurance Law
- LLM International Business Law

University of Reading
- LLM International Law

SOAS 
- LLM General
- LLM Banking and Financial Law
- LLM International Economic Law

University of Strathclyde
- LLM International Economic Law

University of Sussex
- LLM Information Technology and Intellectual Property Law

UCL
- LLM
- LLM International Banking and Finance
- LLM International Business Law
 
University of Warwick
- LLB
- LLM
- LLM International Economic Law
 
2. รายชื่อหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน
 
University of Aberdeen
- LLM Intellectual Property Law
- LLM International Commercial Law
 
Bournemouth University
- LLM IP Law

University of Bristol
- LLM Maritime Law
 
University of Dundee
- LLM Environmental Law
- LLM International Commercial Law
 
University of Durham
- LLM International Trade and Commercial Law
 
University of East Anglia
- LLM International Commercial and Business Law
- LLM International Trade Law
University of Edinburgh
University of Essex
- LLM International Commercial Law
- LLM International Trade Law
 
University of Glasgow
- LLM Intellectual Property and Digital Economy
- LLM International Commercial Law

University of Kent
- LLM International Environmental Law
- LLM International Environmental Law and Human Rights
- LLM International Commercial Law

Kings College London
- LLM Intellectual Property Law
- LLM International Tax Law
- LLM International Commercial Law
 
University of Leeds
- LLM International Trade Law
- LLM IP Law
- LLM International Insolvency Law
 
University of Leicester
- LLM International Commercial Law

LSE
- LLM Intellectual Property Law
- LLM Taxation Law
 
University of Manchester
- LLM IP Law
- LLM International Trade Transactions
- LLM International Business and Commercial Law
- LLM Tax Law

University of Newcastle
- LLM Environmental Regulation and Sustainable Development
- LLM International Commercial Law

University of Northumbria
- LLM International Trade Law

University of Nottingham
- LLM International Commercial Law
- LLM Maritime Law
- LLM Environmental Law

Nottingham Trent University
- LLM International Trade Law

Queen Mary London
- LLM Environmental Law
- LLM Intellectual Property Law
- LLM Taxation Law

University of Strathclyde
- LLM International Economic Law

University of Southampton
- LLM Maritime Law

Univerity of Sussex
- LLM International Commercial Law
- LLM International Trade Law

UCL
- LLM Family and Children Law
- LLM Intellectual Property Law
- LLM International Commercial Law
- LLM Maritime Law
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

รีวิว LLM Alumni ในสก็อตแลนด์ @ Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, and Strathclyde

http://www.brit-ed.com/images/study/Boom%20Nutchanun%20-%20Aberdeen.jpg
Boom, LLM International Commercial Law, University of Aberdeen
“If one has the purpose of studying in the Scotland, McDucation might be the first agency that is selected to be our counselor. The staff always give us the warm welcome and professional advice. If I have any problem when I live abroad, they always help me with their kindness. Thus, I definitely recommend McDucation to my friends if they would like to study in Scotland”

Blue), LLM International Commercial Law, University of Aberdeen
"It is sure to be easier when my document attached though McDucation. Staff are very helpful and friendly. I would definitely recommend students apply via McDucation. It's pretty good in term of environment. University is international with students all over the world. It is far better than I expected. However, it is hard to develop speaking skill through local people according to their exclusive accents."
 

Yuy, LLM International Commercial Law, University of Aberdeen
"I feel so proud to be a Scottish student! ไม่ลังเลใจเลยที่จะแนะนำรุ่นน้องให้ไปเรียนที่ University of Aberdeen ค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ริน และขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ McDucation ที่แนะนำและอยู่เคียงข้างหยุยเสมอมา"
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/51eaa6e49908355919bd8adf22371baa.jpg
Pai, LLM International Law and International Relations, University of Aberdeen
"McDucation staff have helped me in many ways; for instance, giving some advice, processing the application, checking for the documents to be sent, and guiding for the VISA application. They are beneficial and serviceable. Truthfully, I recommend any students who wish to further their studies in Scotland to contact McDucation at the first chance.
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/eb0f9274975d9f1c3b6f50a45f6f5389.jpg
Pleng, LLM Criminal Justice, University of Aberdeen
"ความประทับใจอย่างแรกของการใช้ชีวิตปีกว่าๆ ที่นั่นคงเป็นเรื่อง สังคมที่ดีของนักเรียนไทยในและคนไทยสก็อตแลนด์ ความรู้สึกอ้างว้างแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยตลอดเวลาที่อยู่ที่สก็อตแลนด์ ไม่ใช่เพราะว่าคนไทยเรารวมตัวกัน เกาะกลุ่มไม่สนใจเพื่อนต่างชาติ ต่างภาษา แต่เป็นเพราะว่านักเรียนไทย และคนไทยในสก็อตแลนด์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากคะ ก่อนมาเรียนต่อพี่ๆ McDucation ก็จะติดต่อเพื่อน รุ่นพี่จะสามารถเตรียมตัวไปได้อย่างเหมาะสม และพอเดินทางไปถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น"
 

Jeab, LLM University of Aberdeen and Edinburgh
“University of Aberdeen มี facilities ที่ครบถ้วนแก่นักศึกษา ห้องสมุดใหญ่ มีresources จำนวนมาก และยังมี sport village ในราคานักศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกันเองและเข้าถึงได้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกคนใน law school ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยดีมาก”

 
Amm, LLM International Commercial Law, University of Edinburgh
"เอดินเบอระมีที่เที่ยวทางธรรมชาติมาก แต่ค่อนข้างไม่มีอะไรทำเท่าเมืองที่อยู่ในลอนดอน เพราะร้านอาหาร shopping zone ในลอนดอนมีอะไรให้เลือกเยอะกว่า เมืองเงียบพอสมควรเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบเข้าสังคมเท่าไหร่ หน้าหนาวหนาวสุดๆ มหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้าง - รียนหนักมากกกกกกก ร้องไห้ :'( 

Accommodation - พักที่หอของ Unite Students เป็น studio ใครจะเลือกหอ uniteจากแผนที่ ให้เลือกดีๆเพราะที่ Edinburgh มันมีหลายชั้น เลือกผิดที่อาจขึ้นเขาจนเหนื่อย ที่เลือกไปคือที่ sugarhouse close ก็สะดวกมากถ้าจะเดินทางไปเมืองอื่น ใกล้ princess street ใกล้สถานีรถไฟ Waverley station มีป้ายรถเมล์อยู่หน้าและหลังหอพักเลยไปมหาวิทยาลัยและไป edinburgh city centre แต่ถ้าจะเดินไปเรียนที ก็ต้องขึ้นเขาจนเหนื่อย เพราะอยู่ชั้นล่าง ที่ดีที่สุดของ unite น่าจะเป็น Lady Nicolson ดีสุดในเรื่อง location เพราะใกล้มหาวิทยาลัยมาก มี tesco มีร้านขายของจีนอยู่ใกล้ๆ อยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 โซน old college กับ central edinburgh และอยู่ใกล้ห้องสมุด ซึ่งสำคัญมากเวลาต้องอ่านหนังสือดึกๆ จะได้ไม่ต้องเดินไกล แต่ราคาแพงกว่าที่อื่น แต่ห้องใหญ่กว่าที่อื่นนะ มีแยกเป็นสัดส่วน ไม่เหมือน studio ของสาขาอื่น เท่าที่เพื่อนบอกมา อีกหอนอกที่อยู่ location ดีติดกับ law school เลยก็ richmond แต่ห้องเล็กพอสมควร ส่วนหอพักของมหาวิทยาลัยอันใหม่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อ november 2015 ดูดีมาก น่าจะถูกกว่าหอนอกแต่สภาพใหม่กว่าเทียบกับของunite ชื่อ Holyrood North ไกลกว่าพวก lady nicolson หรือ richmond หน่อย แต่ก็พอเดินได้ 15นาทีถึงมหาวิทยาลัย ที่แน่ๆคือค่าซักผ้าถูกกว่าunite แน่นอน หอพักที่อยู่เส้น holyrood ดีตรงที่อยู่ใกล้ arthur’s seat เป็นสวนสาธารณะ ใหญ่มาก ไปออกกำลังกาย ไปพักผ่อนได้

คอร์สที่ไปเรียนเป็นยังไงบ้าง - ทั้งคลาสมีแต่คนจีน จีนเยอะมากๆ สอบยากมั้ย ยากมากๆๆๆๆ essay 2,000 คำ presentation15นาที มี EPTB อีก ถามว่าเครียดมั้ย เครียดสุดๆ มีคนตกประมาณ 50 คน จากประมาณ 150 คนมีคนไทยตกด้วย แนะนำให้มาเรียนพรีก็ดี ได้ปรับตัว ได้ฝึกเขียนงาน แต่เรื่องค่าใช้จ่ายก็อีกเรื่องหนึ่ง แพงกว่าสอบieltsหลายๆรอบอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียเงินขอ visa สองรอบด้วย มีอะไรอยากจะบอกพี่ที่แมครึเปล่า - พี่ๆช่วยเหลือเรื่องการสมัคร หอพัก และวีซ่า ได้ดีมาก นักเรียนที่จะมาเรียนกฎหมายเมืองนอก น่าจะมีมากขึ้นทุกปี อยากให้พี่แมคแนะนำเรื่องการสอบของแต่ละที่เพื่อสอบท่านอัยการ ผู้พิพากษา ให้มากๆ ว่าที่นี่เหมาะกับการเรียนเพื่อไปสอบไหม อาจจะช่วยน้องๆเรื่องการเลือกมหาวิทยาลัยได้มากขึ้น"


Nut, LLM Global Environment Law, University of Edinburgh
"I would like to thank you P' P' at McDucation again for the great assistance throughout the process. Particularly, I was well informed about pre-sessional English course, choosing accommodation and deciding on payment methods and financial stuffs. I was also received tremendous help with preparing for VISA application, thing I feel I would never be able to do it myself. I would definitely recommend others to contact McDucation. Generally, McDucation has been a great help and I can't be anymore grateful."
 

Pat, LLM IP Law, University of Edinburgh
McDucation ทำให้มั่นใจในการสมัครมากขึ้น  พี่ๆทำงานรวดเร็ว และ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ สะดวกมากๆ เพราะพี่ๆให้คำแนะนำเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเอกสารวีซ่าที่ค่อนช้างยุ่งยากก็ได้พี่ๆช่วย”
 

Nutt, LLM Competition Law and Innovation, University of Edinburgh
"บริการดีมากครับ รวดเร็ว และที่สำคัญที่สุด –มีประสิทธิภาพ ต้องสเปเชี่ยวแต้งส์กับ พี่ๆ McDucation เลยครับ เพราะคอยเป็นธุระให้ผมตลอดจริงๆ เป็นอย่างที่คิดครับ คนสก๊อตมีความทะนงในชาติ(สก๊อต)มากอย่างที่คาดไว้ ประกอบด้วยจะมีการ referendum แยกชาติในปีหน้านี้ เลยเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง”
 

Dan, LLM General Law, University of Edinburgh
"McDucation is the best!!..."
 
No automatic alt text available.
Ploy, LLM Commercial Law, University of Edinburgh
"พี่ๆ ที่แมคดูเคชั่นเอาใจใส่ดีมากๆ มีการติดตามน้องๆ ตลอดตั้งแต่อยู่เมืองไทย จนมาถึงที่นี่ พี่ๆให้คำปรึกษาดีมากค่ะ"
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ old college edinburgh
Mink, LLM International Law, University of Edinburgh
"McDucation has been impressive in helping students including me to be able to go study in Scotland. McDucation has been active in doing their job. This includes arranging many activities so far for alumni, current and prospective students to get to know new people. I am impressed in their work and would recommend students interested in studying in the United Kingdom, especially in Scottish Universities to seek help from McDucation"
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/f755cf4da8eb4f1ec0818b17b85ae9f5.jpg
Mheaw, LLM Innovation Technology and the Law, University of Edinburgh
"พี่ๆที่แมคดีมากๆเลยค่ะ ดูแลเอาใจใส่ติดตามให้ตลอด(ประสบการณ์ส่วนตัว) สงสัยเรื่องอะไร หรือถามบางเรื่องซ้ำๆหรือขอให้ช่วยติดตาม หรือเร่งเรื่องอะไรให้ พี่ๆก็ช่วยอย่างทันที รวดเร็วทันใจ ไม่เคยบ่นหรืออิดออด ประทับใจมากๆค่ะ ส่วนที่นี่เป็นดังคำร่ำลือที่ว่าเรียนยาก"
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/fd338f78deb318280e712a2be1e7bb95.jpg
Kate, LLM International Economic Law, University of Edinburgh
"I feel thankful to McDucation for helping me from the first step of applying the master degree. All the supports and advices from McDucation have made my application journey fast and easy. I am really appreciated and would definitely recommend McDucation to other students who wish to study in Scotland"
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/30074de0d578bf76f13525b64c4d02d9.jpg
Mai, LLM Energy Law & Policy, University of Dundee
“ในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อนั้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับคุณภาพในการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งในสาขาวิชาที่ข้าพเจ้าได้รับทุนให้ไปศึกษานั้น มีสถาบันที่เปิดสอนไม่มากนัก และจากการจัดอันดับเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และความหลากหลายของวิชาให้เลือกเรียน"
 
Eek, LLM Intellectual Property & the Digital Economy, University of Glasgow
"I am very pleasant the supervision from McDucation' officer, I  will definitely recommend others to contact McDuction. It is awesome. I am falling in love with Glasgow."


Lie,LLM International Commercial Law, University of Glasgow
"ประทับใจ McDucation มาก เพราะพี่ๆเจ้าหน้าที่เป็นกันเอง ช่วยแก้ปัญหา และจัดการดูแลเรื่องศึกษาต่อได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมาเรียนที่นี่ก็คอยติดต่อไถ่ถามอยู่เสมอ McDucation ช่วยทำให้การมาศึกษาต่อต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย และทำให้รู้สึกสบายใจอบอุ่นใจที่มีพี่ๆคอยดูแลเสมอ ขอบคุณพี่ๆที่ช่วยดูแลนะคะ"

Poonpun, LLM Intellectual Property Law and the Digital Economy, University of Glasgow
""ผมมารู้จัก McDucation และพี่บุ๋มจากเพื่อนๆที่ไปเรียนที่นั่น เพราะทุกคนมาจาก McDucation พอผมตัดสินใจว่าจะเรียนใบที่สองใน Scotland ต่ออีกใบ ผมก็เลยขอเมล์ติดต่อพี่บุ๋มจากเพื่อนๆ แล้วผมก็ได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างอบอุ่นด้วยดี ได้รับโอกาสในการศึกษาที่ดี ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สดทาง Nation TV (ตอนที่ Scotland จะแยกตัวจาก UK) ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆต่อไป ถือเป็นโชคดีมากๆครับสำหรับผมที่ได้รู้จักพี่บุ๋มและ McDucation จึงถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพี่บุ๋มและ McDucation ที่แนะนำและช่วยเหลือตลอดมาครับ"


Tib, LLM International Commercial Law, University of Glasgow
"ต้อง McDucation เพราะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องเรียน และที่พัก"


Best, LLM International Commercial Law, University of Glasgow
"McDucation เชื่อถือได้ และให้ความช่วยเหลือเรื่องการเรียนต่อดีมากค่ะ"

Minsk, LLM Intellectual Property Law and the Digital Economy, University of Glasgow
"​มหาวิทยาลัยให้ความรู้สึกเหมือนเรียนในฮอกวอต ตึกmain building สวยมาก แต่ที่ประทับใจมากๆคือ ผู้คนที่นี่ น่ารัก เป็นมิตรมาก หลายๆครั้งเขาจะเข้ามาชวนเราคุย ทำให้ได้มิตรภาพใหม่ๆอยู่เสมอและมีโอกาสฝึกภาษาค่อนข้างเยอะ ที่สำคัญมากๆคือ เขาพร้อมจะให้ความช่วยเหลือตลอด ถ้าหลงทางนี่ถามได้ทุกคนเลยค่ะ แล้วนอกจากนี้อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยก็ใจดีและขอคำปรึกษาได้ตลอด พี่ Counsellor ที่ McDucation- พี่ๆน่ารักมากค่ะ สามารถปรึกษาได้ตลอด เวลามีปัญหา ตั้งแต่ก่อนมาถึงจนกระทั่งหลังจากมาถึงแล้ว พี่ๆจะช่วยแก้ไขและให้คำแนะนำได้รวดเร็วมาก ค่ะ ประทับใจมาก"


Bank, LLM Intellectual Property Law and the Digital Economy, University of Glasgow
"มหาลัยสวยมากและผู้คนรอบๆมหาลัยก็เป็นมิตรให้ความช่วยเหลือตลอดรวมทั้งตัวมหาลัยก็มีชื่อเสียงมีนักเรียนจากยุโรปมาเรียนเยอะมาก Scotland เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กผู้คนไม่แอดอัดดูสงบเหมาะกับการอยู่อาศัยมากๆ พี่ Counsellor ที่ McDucation- พี่ๆให้ความช่วยเหลือตลอดตั้งแต่ตอนสมัครจนผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยดูแลดีมากๆเลยครับขอบคุณพี่ๆที่แมคดูเคชั่นมากครับ"


Pin, LLM Intellectual Property and Digital Economy, University of Glasgow
"McDucation เป็นสถาบันแนะนำการศึกษาต่อสก็อตแลนด์ที่ดีมากๆค่ะ ให้คำปรึกษาตั้งแต่การเลือกมหาวิทยาลัย แนะนำที่พัก ตรวจเอกสารยื่นวีซ่า หากมีปัญหาอะไร ก็สามารถติดต่อกลับไทยให้เจ้าหน้าที่ที่ McDucation ช่วยได้ พี่ๆน่ารักทุกคนเลยค่ะ"


Aek, LLM Intellectual Property and Digital Economy, University of Glasgow
"ต้องขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยที่ค่อยดูแลตลอดตั้งแต่สมัครตามมหาวิทยาลัยต่างๆในสก๊อต โดยสมัครอีกไป 3 ที่ คือ Aberdeen, Dundee, และ Edinburgh โดยในใจอยากได้ที่กลาสโกวเป็นอันดับแรก ซึ่งพี่ๆก็ช่วยจนสำเร็จและช่วยเวฟภาษาให้ด้วย และที่สำคัญคือยังได้ทุนมาด้วยอีก 5,000 ปอนด์ ซึ่งเยอะมากๆในขั้นตอนการหาที่พักก็ได้ส่งข้อมูลและลิ้งค์ต่างๆมาให้ซึ่งทำให้สะดวกในการหามากๆและได้ที่พักอย่างที่ถูกใจ การเตรียมวีซ่าพี่ๆคอยตามตลอดว่าถึงขั้นไหน และควรทำอะไรต่อทำให้เราไม่หลงขั้นตอนการทำวีซ่า"

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ LLM และ กต. หรือสนใจสมัครเรียนคลิก https://www.mcducation.org/register หรือทักไลน์มาเลย Line ID: mcducation_hss หรือโทร 02-168-7600

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน