News & Events | ข่าวสารกิจกรรม
คอร์ส LLM ที่ ก.ต.รับรอง ที่ไหนดี (UK 2018)

คอร์ส LLM ที่ ก.ต.รับรอง ที่ไหนดี (ข้อมูลล่าสุด 2560)*
*เรียบเรียงจากบทความของ ท่านฑิตา พิทักษ์สันติสุข
 
การเรียนกฎหมายต่อต่างประเทศเพื่อกลับมาสอบผู้ช่วยฯ เราเลือกเรียนได้ 3 แบบ คือ
 

 1. LLM in General 2 ใบ โดยต้องเรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนด 6 วิชา ได้แก่ กฎหมายอาญา 1 วิชา กฎหมายแพ่งและกฎหมายพิเศษรวมกัน 4 วิชา กฎหมายพยานหลักฐาน, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา/แพ่ง, หรือกฎหมายล้มละลาย (Bankruptcy Law) 1 วิชา
 2. LLM in General 1 ใบ และ LLM in Specialization 1 ใบ or LLM in Specialization ทั้ง 2 ใบ Specialisation หมายถึง วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน (LLM Children and Juvenile Law) กฎหมายแรงงาน (LLM Labour Law) กฎหมายภาษีอากร (LLM Taxation Law) กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (IP Law) กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (LLM International Trade Law) กฎหมายพาณิชย์นาวี (LLM Maritime Law) หรือกฎหมายล้มละลาย
 3. LLM in General 2 ใบ เรียนวิชาบังคับตามที่ก.ต.กำหนดเพียง 2 วิชา ซึ่ง 1 วิชาจะต้องเป็น กฎหมายอาญา (LLM Criminal Law) หรือ กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ กฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ เรียนวิชาเฉพาะ(Specialization) ทางสาขาใดสาขาหนึ่งอีก อย่างน้อย 4 วิชา
 
คำถามในการเข้าสอบในสนามจิ๋ว ว่าเมื่อไปศึกษาแล้วเราควรจะเรียนวิชาใดบ้างเพื่อให้กลับมามีคุณสมบัติที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาได้ ในข้อนี้เราสามารถเลือกเรียนวิชากฎหมายในต่างประเทศได้ 2 ทางเลือก กล่าวคือ
 1. ถ้าเราเลือกเรียนในหลักสูตร LLM ในต่างประเทศ ซึ่งมีชื่อหลักสูตรว่า LLM General นั้นหมายความว่าเราในการเรียนปริญญาสองใบนั้น เราต้องเลือกเรียนวิชาดังต่อไปนี้ให้ครบถ้วน รวม 6 วิชา จึงจะครบคุณสมบัติตามระเบียบ
  1. วิชากฎหมายอาญา
  2. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวม 4 วิชา (เช่นสัญญา, ซื้อขาย, ทรัพย์สิน, ประกันภัย เป็นต้น) หรือ วิชากฎหมายแพ่งซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายพิเศษตามที่ระบุท้ายระเบียบนี้ [2] รวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ
  3. กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย
 
ดังนั้นในการเรียนปริญญาโทในต่างประเทศสองใบเราจะถูกบังคับให้ต้องเลือก เรียนวิชาดังกล่าว ทั้งสิ้นให้ครบ รวม 6 วิชา ซึ่งจะทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาได้
 
 1. ถ้าเราเลือกเรียนหลักสูตร LLM ในต่างประเทศ สองใบ แต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะเรียนวิชาที่ก.ต.บังคับตาม ทางเลือกที่หนึ่งทั้ง 6 วิชา เราก็ต้องเลือกเรียนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ จึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อที่จะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
  1. เลือกเรียน เป็น LLM in (Specialization) เช่น LLM in Taxation, LLM in Intellectual Property Law เป็นต้น ซึ่งตามที่ ก.ต.กำหนด ไว้ ตามข้อ ๗ วรรคสอง (๑) ระเบียบฯ [3] กล่าวคือ เราต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษากฎหมายที่จัดไว้เป็นหลักสูตรเฉพาะด้านในวิชา 1. กฎหมายเด็กและเยาวชน 2. กฎหมายแรงงาน 3. กฎหมายภาษีอากร 4. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 4. กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ 5. กฎหมายพาณิชย์นาวี 6. กฎหมายล้มละลาย
  2. เลือกเรียนกลุ่มวิชาเฉพาะด้านกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งได้แก่ วิชากฎหมายเด็กและเยาวชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายพาณิชย์นาวี หรือกฎหมายล้มละลาย ไม่น้อยกว่า 4 วิชา และ เรียนวิชาตามทางเลือกที่ 1 ด้วยอีกไม่น้อยกว่า 2 วิชา โดยใน 2 วิชานี้ อย่างน้อย 1 วิชา จะต้องเป็น 1. วิชากฎหมายอาญา หรือ 2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ 3. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ [4]
 
การเลือกเรียนในกรณีนี้เท่ากับว่า เราไม่ต้อง เลือกเรียนในหลักสูตร LLM in Specialisation ในต่างประเทศ คือเลือกเรียนเป็น LLM in General ทั้งสองใบเลยก็ได้ แต่ว่า เวลาเรียนเราเลือก เรียนวิชาเฉพาะทางซึ่งได้แก่ 6 วิชาที่กล่าวมาข้างต้น โดยเลือกเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง เรียนวิชาสาขานั้นๆ ให้ครบ อย่างน้อย 4 วิชา แล้วเราก็เรียนวิชาที่ก.ต.บังคับ อีก 2 วิชา แต่จะเรียนวิชากฎหมายพิเศษ [5] ทั้งสองวิชาเลยไม่ได้ เรียนได้แค่ ตัวเดียว อีกตัวต้องเรียน 1.วิชากฎหมายอาญา หรือ 2.วิชากฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือกฎหมายล้มละลาย หรือ 3. วิชากฎหมายแพ่ง ซึ่งพอเทียบได้กับลักษณะใดลักษณะหนึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 
1. รายชื่อมหาวิทยาลัยและหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมาย (ไม่ใช่ สาขาเฉพาะด้าน)
 
University of Aberdeen
-LLM
-LLM Criminal Justice
-LLM Criminal Justice and Criminology
-LLM Criminal Justice and Human Rights
-LLM Commercial Law
-LLM General Law
-LLM International Law
-LLM Oil & Gas Law

University of Birmingham
 -PhD Law

University of Bristol
-LLB
-LLM Commercial Law
-LLM International Law
 
University of Durham
-LLB
-LLM
 
University of Cambridge
-LLM
 
University of East Anglia
-LLM International Commercial and Business Law
-LLM International Trade Law
 
University of Edinburgh
-LLM Competition Law and Innovation
 
University of Essex
-LLM Internet Law
 
University of Glasgow
-LLM Corporate and Financial Law
 
University of Huddersfield
-LLM International Law
 
Kings College London
-LLM International Financial Law
-LLM International Business Law
 
University of Leeds
-LLM Cyberlaw
-LLM International Business Law
 
LSE
-LLM
-LLM Banking Law and Financial Regulation
-LLM International Business Law
-LLM Corporate and Commercial Law
 
University of Manchester
- LLM
- LLM International Financial Law
- LLM International Business Law

University of Nottingham
- LLM

University of Oxford
-MA Law
-MJur
 
Queen Mary London
-LLM Banking and Finance Law
-LLM Computer and Communications
-LLM Commercial and Corporate Law
-LLM Comparative and International Dispute Resolution,
-LLM Insurance Law
-LLM International Business Law

University of Reading
- LLM International Law

SOAS 
- LLM
- LLM Banking and Financial Law
- LLM International Economic Law

University of Sussex
- LLM Information Technology and Intellectual Property Law

UCL
-LLM
-LLM International Banking and Finance
-LLM International Business Law
 
University of Warwick
-LLB
-LLM
-LLM International Economic Law
 
2. รายชื่อหลักสูตรใน UK ที่ ก.ต. รับรองในฐานะปริญญาทางกฎหมายเฉพาะด้าน
 
University of Aberdeen
-LLM Intellectual Property Law
-LLM International Commercial Law
 
Bournemouth University
-LLM IP Law

University of Bristol
-LLM Maritime Law
 
University of Dundee
-LLM Environmental Law
-LLM International Commercial Law
 
University of Durham
-LLM International Trade and Commercial Law
 
University of East Anglia
- LLM International Commercial and Business Law
- LLM International Trade Law

University of Edinburgh
-LLM Global Environment and Climate Law
 
University of Essex
-LLM International Commercial Law
-LLM International Trade Law
 
University of Glasgow
-LLM Intellectual Property and Digital Economy
-LLM International Commercial Law

University of Kent
-LLM International Environmental Law
-LLM International Environmental Law and Human Rights
-LLM International Commercial Law
 
Kings College London
-LLM Intellectual Property Law
-LLM International Tax Law
-LLM International Commercial Law
 
University of Leeds
-LLM International Trade Law
-LLM IP Law
-LLM International Insolvency Law
 
University of Leicester
- LLM International Commercial Law

LSE
-LLM Intellectual Property Law
-LLM Taxation Law
 
University of Manchester
-LLM IP Law
-LLM International Trade Transactions
-LLM International Business and Commercial Law
-LLM Tax Law

University of Newcastle
-LLM Environmental Regulation and Sustainable Development
- LLM International Commercial Law

University of Northumbria
- LLM International Trade Law

University of Nottingham
- LLM International Commercial Law
- LLM Maritime Law
-LLM Environmental Law

Nottingham Trent University
- LLM International Trade Law

Queen Mary London
-LLM Environmental Law
-LLM Intellectual Property Law
-LLM Taxation Law
 
University of Southampton
-LLM Maritime Law

Univerity of Sussex
- LLM International Commercial Law
- LLM International Trade Law

UCL
-LLM Family and Children Law
-LLM Intellectual Property Law
-LLM International Commercial Law
-LLM Maritime Law
 
 
FEEDBACK from ALUMNI
 
http://www.brit-ed.com/images/study/Boom%20Nutchanun%20-%20Aberdeen.jpg
Boom, LLM International Commercial Law
University of Aberdeen
“If one has the purpose of studying in the Scotland, McDucation might be the first agency that is selected to be our counselor. The staff always give us the warm welcome and professional advice. If I have any problem when I live abroad, they always help me with their kindness. Thus, I definitely recommend McDucation to my friends if they would like to study in Scotland”

Blue), LLM International Commercial Law
University of Aberdeen
"It is sure to be easier when my document attached though McDucation. Staff are very helpful and friendly. I would definitely recommend students apply via McDucation. It's pretty good in term of environment. University is international with students all over the world. It is far better than I expected. However, it is hard to develop speaking skill through local people according to their exclusive accents."
 

Yuy, LLM International Commercial Law
University of Aberdeen
"I feel so proud to be a Scottish student! ไม่ลังเลใจเลยที่จะแนะนำรุ่นน้องให้ไปเรียนที่ University of Aberdeen ค่ะ ขอบคุณค่ะพี่ริน และขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ McDucation ที่แนะนำและอยู่เคียงข้างหยุยเสมอมา"
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/51eaa6e49908355919bd8adf22371baa.jpg
Pai, LLM International Law and International Relations
University of Aberdeen
"McDucation staff have helped me in many ways; for instance, giving some advice, processing the application, checking for the documents to be sent, and guiding for the VISA application. They are beneficial and serviceable. Truthfully, I recommend any students who wish to further their studies in Scotland to contact McDucation at the first chance.

At first, it was a surprise feeling about the weather here which is changeable and unpredictable but it took not much time to be familiar with this matter. About the city, it is quite small and calm but incredibly it is recognised as the hub of Europe in oil and gas field. The University of Aberdeen which has an almost 600-year history is ranked among the top class universities in the UK, particularly the School of Law. Also, the university impresses me with friendly and helpful staffs, high-profile lecturers and professors, and its international atmosphere."
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/eb0f9274975d9f1c3b6f50a45f6f5389.jpg
Pleng, LLM Criminal Justice
University of Aberdeen
"(ตอบแบบเอาความรู้สึกและเหตุผลก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อ) อันดับแรกในการตัดสินใจไปเรียนต่อนั้น คงต้องให้ความสำคัญที่สาขาวิชาที่จะไปศึกษาต่อ พอดีที่สก็อตแลนด์ตอบโจทย์ข้อนี้ได้ดีมาก มหาวิทยาลัยในสก็อตแลนด์เก่าแก่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของUKและของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมาย ซึ่งโรงเรียนกฎหมายของสก็อตแลนด์อยู่ในสิบอันดับต้นของการจัดอันดับโรงเรียนกฎหมายในUK หลักสูตรดูน่าสนใจ อีกทั้งระบบกฎหมายยังได้รับอิทธิพลทั้งจากของอังกฤษ และ ภาคพื้นยุโรป ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย สก็อตแลนด์จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่หนึ่งเมื่อพิจารณาจากสาขาวิชาที่จะศึกษาต่อ สิ่งที่พิจารณาอันดับต่อมาคือ เรื่องของค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ไม่แพงเกินไป ในระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ทำให้สก็อตแลนด์ยิ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นไปอีก และเมื่อได้มีโอกาสพบปะกับเพื่อน รุ่นพี่ศิษย์เก่าที่จบจากสก็อตแลนด์ ยิ่งทำให้มั่นใจว่า สก็อตแลนด์จะเป็นคำตอบในการตัดสินใจไปศึกษาต่อ  ที่น่าแปลกใจก็คือ เมื่อตัดสินใจว่าจะไปศึกษาต่อที่สก็อตแลนด์ และได้เริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับสก็อตแลนด์มากขึ้นแล้ว พบว่ารอบๆ ตัวมีเรื่องที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงอยุ่กับสก็อตแลนด์มากมาย ทั้ง ประวัดิศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ โดยที่ก่อนหน้านั้น เราจะเข้าใจผิดคิดเหมารวมว่าทั้งหลายเหล่านั้นมาจาก อังกฤษ จากการที่เข้าใจผิดไปว่า สก็อตแลนด์คืออังกฤษ เมื่อได้หาข้อมูลเพิ่มเติมจึง เข้าใจว่า สก็อตแลนด์และอังกฤษนั้น ต่างอยู่ภายใต้เครือจักรภพด้วยกันเท่านั้นไม่ได้เป็นประเทศเดียวกันอย่างที่เข้าใจ สก็อตแลนด์เองก็มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอังกฤษ เลยยิ่งทำให้สก็อตแลนด์เป็นคำตอบสุดท้ายในการตัดสินใจไปศึกษาต่อ 

ความประทับใจอย่างแรกของการใช้ชีวิตปีกว่าๆ ที่นั่นคงเป็นเรื่อง สังคมที่ดีของนักเรียนไทยในและคนไทยสก็อตแลนด์ จริงอยู่ ว่าการไปเรียนต่อหลายต่อหลายคนรู้สึกว่า ไปเรียนต่อต่างประเทศทั้งทีไม่อยากติดอยู่กับคนไทย กลัวจะเสียเงินเสียเวลา แต่ได้ประสบการณ์กลับมาไม่คุ้ม แต่ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าการมีเพื่อนคนไทยอยู่ใกล้ๆตัวนั้นก็เป็นความรู้สึกที่อุ่นใจไม่น้อยเลยในยามที่ต้องห่างบ้าน ครอบครัว เพื่อนฝูงหรืออะไรเดิมๆที่เราเคยชิน แต่ความรู้สึกอ้างว้างแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยตลอดเวลาที่อยู่ที่สก็อตแลนด์ ไม่ใช่เพราะว่าคนไทยเรารวมตัวกัน เกาะกลุ่มไม่สนใจเพื่อนต่างชาติ ต่างภาษา แต่เป็นเพราะว่านักเรียนไทย และคนไทยในสก็อตแลนด์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันดีมากคะ ก่อนมาเรียนต่อพี่ๆ McDucation ก็จะติดต่อเพื่อน รุ่นพี่จะสามารถเตรียมตัวไปได้อย่างเหมาะสม และพอเดินทางไปถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

ความประทับใจอย่างที่สอง คือ ชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่ไม่น่าเบื่อในราคากันเอง คะ จริงคะ ว่าสก็อตแลนด์ พอพูดถึงมักจะนึกกันไปถึงท้องทุ่ง วิว สวย อากาศหนาว เงียบๆ จริงอยู่ว่าชีวิตที่สก็อตแลนด์นั้นเรียบง่าย สบายๆ ไม่หวือหวาน แต่มันก้อไม่ได้น่าเบื่ออย่างที่คิดไว้คะ มีอะไรทำ มีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย นับว่า เป็นประเทศที่เหมาะกับการไปศึกษาต่อมากคะ ค่าครองชีพ ไม่แพง ทำให้มีเงินเหลือไปท่องเที่ยว หาประสบการณ์ เพิ่มเตืมได้อย่างเต็มที่คุ้มค่า ในราคาสบายกระเป๋า

การต้องดูแลตัวเองทุกเรื่อง ทั้งเรื่องเรียนและการใช้ชีวิต ทำให้การไปศึกษาต่อไม่ใช่ได้กลับมาแต่ใบปริญญาเท่านั้น ระยะเวลาเพียงปีกว่า ทำให้เพลงโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก ประกอบกับการได้จัดเวลานอกเหนือจากการเรียน ทำงานพิเศษเล็กๆน้อยๆเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว ยิ่งทำให้เรามีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตมากขึ้นเยอะ ตอนไปถึงเดือนแรกทำอาหารไม่เป็นซักอย่าง แต่อยู่ๆไปก็ปรับตัวหัดทำกับข้าวกินเอง จากเมนูง่ายๆพัฒนาเป็นเมนูยากขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตหนึ่งปีกว่าๆที่นั่นได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆหลายที่ ทำให้โลกทัศน์เรากว้างขึ้นอีกเยอะ จากที่เคยแต่ดูในทีวี ก็ได้มีโอกาสเห็นของจริง ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากหลักสูตรปริญญาโท ผู้ที่เข้าเรียนจะมีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติและความคิด ทำให้เราได้มีโอกาสเห็นเจอเพื่อนใหม่ๆ และเห็นมุมมองใหม่ๆ จากทั่วทุกมุมโลก

นอกจากนี้การเรียนแล้ว เพลงยังได้เข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ เช่น mission หรือ IBS (International Bible Study) ซึ่งเป็นการพัฒนาภาษอังกฤษ โดยที่เจ้าของภาษาเค้าจะช่วยอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการศึกษาbible(ไม่ได้ต้องเปลี่ยนศาสนา ความเชื่อ) ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมของเค้ามากขึ้นอีกด้วยทำให้เพลงมีสังคมที่กว้างขึ้นมากกว่าในห้องเรียนและเพื่อนนักเรียนไทยด้วยกัน กิจกรรมอีกหนึ่งอย่างที่เข้าร่วมเป็นประจำคือ การวิพาษ์หนัง กิจกรรมคือการที่จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง จัดกิจกรรมฉายหนังและเมื่อดุหนังจบ ก็จะมีวิพากษ์วิจารณ์หนังในแง่มุมต่างๆ ทำให้เรามองภาพอะไรได้หว้างขึ้นและลึกขึ้นมาก ชีวิตปีกว่าๆในสก็อตแลนด์ ได้รับนั้นคุ้มค่าจริงๆ”
 

Jeab, LLM University of Aberdeen, and
LLM University of Edinburgh
“University of Aberdeen มี facilities ที่ครบถ้วนแก่นักศึกษา ห้องสมุดใหญ่ มีresources จำนวนมาก และยังมี sport village ในราคานักศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นกันเองและเข้าถึงได้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกคนใน law school ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาไทยดีมาก”
 

Nut, LLM Global Environment Law
University of Edinburgh
"I would like to thank you P' P' at McDucation again for the great assistance throughout the process. Particularly, I was well informed about pre-sessional English course, choosing accommodation and deciding on payment methods and financial stuffs. I was also received tremendous help with preparing for VISA application, thing I feel I would never be able to do it myself. I would definitely recommend others to contact McDucation.  It has been an amazing time and experience. Scotland and Edinburgh to be specific have many interesting sites to visit which make life here not at all boring. The people are so nice and always willing to help. The classes are always in seminars which are very interesting, fun to be involved and never feel sleepy I have received greater assistance than I can expected. Generally, McDucation has been a great help and I can't be anymore grateful."
 

Pat, LLM IP Law
University of Edinburgh
“Edinburgh เป็นเมืองที่สวยมาก น่าอยู่ และเหมาะที่จะมาเรียนต่อมากๆค่ะ มหาวิทยาลัยมีประสบการณ์กับการจัดการเรื่องต่างๆ McDucation ทำให้มั่นใจในการสมัครมากขึ้น  พี่ๆทำงานรวดเร็ว และ มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ สะดวกมากๆ เพราะพี่ๆให้คำแนะนำเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเอกสารวีซ่าที่ค่อนช้างยุ่งยากก็ได้พี่ๆช่วย”
 

Nutt, LLM Competition Law and Innovation
University of Edinburgh
"บริการดีมากครับ รวดเร็ว และที่สำคัญที่สุด –มีประสิทธิภาพ ต้องสเปเชี่ยวแต้งส์กับ พี่ๆ McDucation เลยครับ เพราะคอยเป็นธุระให้ผมตลอดจริงๆ เป็นอย่างที่คิดครับ คนสก๊อตมีความทะนงในชาติ(สก๊อต)มากอย่างที่คาดไว้ ประกอบด้วยจะมีการ referendum แยกชาติในปีหน้านี้ เลยเป็นช่วงเวลาที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง”
 

Dan, LLM General Law
University of Edinburgh
"McDucation is the best!! Edinburgh is a great city better than I thought, the university is also amazing particularly in academic field."
 
No automatic alt text available.
Ploy, LLM Commercial Law
University of Edinburgh
"พี่ๆ ที่แมคดูเคชั่นเอาใจใส่ดีมากๆ มีการติดตามน้องๆ ตลอดตั้งแต่อยู่เมืองไทย จนมาถึงที่นี่ พี่ๆให้คำปรึกษาดีมากค่ะ เลือกมาเรียนที่สกอตแลนด์เพราะว่าเมืองน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน เหตุผลส่วนตัวที่มา UOE law School เพราะ ก.ม.ที่นี่เรียนแบบสัมมนากลุ่มเล็กๆ ซึ่งต่างจากการเรียนในไทย "
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ old college edinburgh
Mink, LLM International Law
University of Edinburgh
"McDucation has been impressive in helping students including me to be able to go study in Scotland. McDucation has been active in doing their job. This includes arranging many activities so far for alumni, current and prospective students to get to know new people. I am impressed in their work and would recommend students interested in studying in the United Kingdom, especially in Scottish Universities to seek help from McDucation.

Edinburgh is a very beautiful city. People are quite sincere and nice. I love its nature very Much and have no doubt I made the right decision to study there. Edinburgh University has a very fine Old Collage. I feel very blessed having been able to study there. The officers are all very nice. Lecturers are intelligent and well-known in their own field. Impressive in general.

One of the best thing about studying there is that I had a chance to study with Professor Alan Boyle and Professor James Harrison. Prof. Boyle is very famous in the field of public international law and international environmental law. Moreover, Prof. Boyle was my supervisor for my dissertation. The assessment for almost every course in LL.M. is by doing essays. I quite like this because it forced students to do researches. The only cons about this is that was quite tough given that we, Thai students, had no experience in researching and writing legal essays before. It was tough. However, after a year there my writing skill has dramatically improved."
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/f755cf4da8eb4f1ec0818b17b85ae9f5.jpg
Mheaw, LLM Innovation Technology and the Law
University of Edinburgh
"พี่ๆที่แมคดีมากๆเลยค่ะ ดูแลเอาใจใส่ติดตามให้ตลอด(ประสบการณ์ส่วนตัว) สงสัยเรื่องอะไร หรือถามบางเรื่องซ้ำๆหรือขอให้ช่วยติดตาม หรือเร่งเรื่องอะไรให้ พี่ๆก็ช่วยอย่างทันที รวดเร็วทันใจ ไม่เคยบ่นหรืออิดออด ประทับใจมากๆค่ะ เป็นดังคำร่ำลือที่ว่าเรียนยาก เพราะทุกคาบเป็นแบบseminar ดังนั้น การเตรียมตัวก่อนเข้าห้องเรียนจึงสำคัญ จากที่เคยชินกับการเรียนแบบเลกเชอร์ที่แค่ไปนั่งเรียน จดๆฟังๆ ต้องเปลี่ยนเป็นหลบๆซ่อนๆมิให้อาจารย์สังเกตเห็น จะได้ไม่ต้องตกเป็นเป้าหมาย ส่วนเมือง สวยดีค่ะ ได้บรรยากาศเมืองนอกแบบในหนังเลย สถาปัตยกรรมเก่าๆทั้งนั้น สวย คลาสิค"
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/fd338f78deb318280e712a2be1e7bb95.jpg
Kate, LLM International Economic Law
University of Edinburgh
"I feel thankful to McDucation for helping me from the first step of applying the master degree. All the supports and advices from McDucation have made my application journey fast and easy. I am really appreciated and would definitely recommend McDucation to other students who wish to study in Scotland. 

I have spent a year in Edinburgh and I heart this city! Edinburgh attracts me in many ways; the historical atmosphere, picturesque views and very nice people. Festivals in Edinburgh are something you should not miss out! My program is LLM in International Economic Law. I have been taught to learn and think like a lawyer in different aspects, which will be very practical in my legal profession."
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/09/30074de0d578bf76f13525b64c4d02d9.jpg
Mai, LLM Energy Law & Policy
University of Dundee
“ในการเลือกสถานที่ศึกษาต่อนั้น ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับคุณภาพในการศึกษาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งในสาขาวิชาที่ข้าพเจ้าได้รับทุนให้ไปศึกษานั้น มีสถาบันที่เปิดสอนไม่มากนัก และจากการจัดอันดับเรื่องมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และความหลากหลายของวิชาให้เลือกเรียน ที่มหาวิทยาลัยดันดี สก็อตแลนด์ ก็นับเป็นหนึ่งในด้านนี้ อันดับต่อมาที่ข้าพเจ้าให้ความสำคัญคือ สภาพความเป็นอยู่ ความปลอดภัย และค่าครองชีพ สก็อตแลนด์คงสภาพของธรรมชาติไว้มาก แต่ก็สะดวกสบาย ทันสมัย และปลอดภัย และค่าครองชีพต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอังกฤษ 

การเรียนการสอนที่นี่ ต้องช่วยตัวเองเป็นอย่างมาก นักเรียนนักศึกษาต้องรู้จักแบ่งเวลา และปรับตัว อย่างไรก็ตาม อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การเรียนที่แวดล้อมด้วยนักศึกษาต่างชาติทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ ยอมรับความคิดเห็นและเข้าใจผู้อื่นได้มากขึ้น ส่วนในเรื่องระบบต่างๆ ในสก็อตแลนด์นั้นก็ไม่ต่างจากประเทศอังกฤษ เนื่องจากเป็นประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ ระบบมาตรฐานต่างๆ เท่าเทียมกัน แต่เงียบสงบ และไม่วุ่นวาย เหมาะสำหรับการศึกษาทั้งในการศึกษาเพื่อปริญญา และการศึกษาตนเอง นอกจากนี้ในเมืองดันดีนั้น เป็นเมืองที่มีแม่น้ำผ่านกลาง ทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และยังเป็นเมืองที่มีแดดมากที่สุดในสก็อตแลนด์อีกด้วย การเดินทางในเมืองดันดีค่อนข้างสะดวกสบาย สามารถไปไหนมาไหนได้โดยการเดินเท้า ไม่จำเป็นต้องใช้รถเมล์ อาหารการกินก็มีให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ ยังมีร้านขายอาหารและสินค้าจากเอเชียรวมทั้งไทยด้วย  การใช้ชิวิตในสก็อตแลนด์ของข้าพเจ้านั้น นอกจากข้าพเจ้าจะได้รับความรู้ วิทยาการ เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานแล้ว ข้าพเจ้ายังได้เรียนรู้การใช้ชิวิตในอีกรูปแบบ"
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ glasgow law school
In, LLM International Commercial Law
University of Glasgow
"PP McDucation are always nice as usual and very helpful. Especially when you start. There're multiple sceneries to be explored, from the nature down to the long established cultural attractions. Additionally, with the world class education system. working with shortage of time."
 

Chetniphit (Lily), LLM International Commercial Law
University of Glasgow
ครั้งแรกที่ตัดสินใจเลือกกลาสโกวเป็นเพราะว่า ลำดับของโรงเรียนกฎหมายที่นี่ติดอันดับ Top 10 UK ไม่ได้สนใจว่าเมืองน่าอยู่หรือไม่มากนัก แต่เมื่อได้มาสัมผัสเมืองเอดินเบอระ และเมืองกลาสโกวก็ชอบบรรยากาศที่นี่ เป็นเมืองที่สงบ ผู้คนเป็นมิตรดี ที่แหล่งช็อปปิ้งและพิพิธภัณฑ์มากมาย รู้สึกมีความสุขและสนุกในการได้มาใช้ชีวิตและเรียนต่อที่สก็อตแลนด์ การเรียนการสอนกฎหมายที่นี่ เป็นระบบที่เลือกเรียนได้ตามความถนัดและสนใจ เลือกวิชาที่อยู่ในสาขาได้3วิชาและสามารถเลือกต่างสาขาได้อีกหนึ่งวิชา วิชานึงรับนักเรียน20-25คน ซึ่งไม่มากเกินไป อีกทั้งมหาลัยยืดหยุ่นให้วิชาไหนที่มีสนใจมากก็จะเป็นรับเพิ่ม ทำให้เรามีโอกาสเรียนตามความต้องการได้ เป็นสิ่งที่ดีมาก ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนกฎหมายทำงานเร็ว แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาได้เป็นอย่างดี”
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2016/12/dbe9d4b69c7b8458d311cf937fba3bbb.jpg
Poonpun, LLM Intellectual Property Law and the Digital Economy
University of Glasgow
""ผมมารู้จัก McDucation และพี่ๆเพื่อนๆที่ไปเรียนที่ Scotland (Aberdeen, Dundee, Edinburgh, และ Glasgow) เพราะทุกคนมาจาก McDucation พอผมตัดสินใจว่าจะเรียนใบที่สองใน Scotland ต่ออีกใบ ผมก็เลยขอเมล์ติดต่อพี่บุ๋มจากเพื่อนๆ แล้วผมก็ได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างอบอุ่นด้วยดี ได้รับโอกาสในการศึกษาที่ดี ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์สดทาง Nation TV (ตอนที่ Scotland จะแยกตัวจาก UK) ได้รับเกียรติมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆต่อไป ถือเป็นโชคดีมากๆครับสำหรับผมที่ได้รู้จักพี่บุ๋มและ McDucationจึงถือโอกาสนี้ขอขอบพระคุณพี่บุ๋มและ McDucation ที่แนะนำและช่วยเหลือตลอดมาครับ

สำหรับใน Scotland คราวนี้พอพี่รู้แล้วว่าเราควรให้  McDucation ช่วยยื่นใบสมัคร พี่เลยให้พี่ๆช่วยจัดการสมัครให้ ประกอบกับตอนเรียนใบแรก พี่ก็เคยมาเที่ยวที่เมืองนี้ จึงได้เห็นเมืองนี้อย่างที่มันเป็น ก่อนที่จะตัดสินใจ ย้ายมาอยู่ และมาเรียนในเมืองนี้...ก่อนย้าย พี่มีความรู้สึกกังวลนิดหน่อยเพราะได้ยินว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของนักเที่ยวราตรี แต่พอเข้ามาอยู่จริงพี่เลือกที่จะย้ายมาอยู่ใกล้กับมหาลัย นั่นคืออยู่ในแถบที่เค้าเรียกว่า West End เป็นย่านนักศึกษา กับคนค่อนข้างมีฐานะอยู่อาศัย ความทรงจำของพี่กับเมืองนี้ต่างกับเมืองที่เคยอยู่มาโดยสิ้นเชิงคือพี่ชอบเมืองนี้มากๆ จะขอยกมาแค่บางส่วนคือ 1. มหาลัยสวยมากๆ เหมือนอยู่ในหนัง Harry Potter 2. เมืองใหญ่ การเดินทางสะดวก มีรถไฟใต้ดิน 3.ผู้คนดูจะเป็นมิตรกว่า 4. ค่าครองชีพต่ำกว่า Aberdeen 5. เอาแค่เฉพาะแถบ West End อาหารการกินก็หลากหลาย 6. สถานที่ท่องเที่ยวเยอะ มีที่ให้ถ่ายภาพมากกว่า Aberdeen 7. เพื่อนในชั้นเรียนมีความหลากหลายมากกว่า พี่ได้เพื่อนทั้งบราซิล ฮังการี เยอรมัน อเมริกัน อินเดีย เป็นต้น

University of Glasgow ก่อตั้งปี 1451 โดยเป็นมหาลัยเก่าแก่อันดับที่ 4 ของ UK มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงเช่น Adam Smith และ James Watt…มหาลัยตั้งอยู่บนเนินเขา ถ้ามาแถบ West End จะเห็นหอระฆังสูงของมหา’ลัยตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่โดยไม่ว่าจะมองจากจุดใด วันไหนที่พี่เดินไปมหา’ลัย เห็นแสงแดดส่องที่ตัวหอระฆังที่อยู่ที่สูง เหมือนเรากำลังไปเรียนบนปราสาทพระราชวังอย่างไรบอกไม่ถูก แต่มันเป็นภาพที่งดงามมาก รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหา’ลัยนี้ขึ้นมาทันที...พอขึ้นมาถึงหอระฆังเดินทะลุเข้าไปด้านในก็จะเจอกับทางเดินที่มีเพดานเป็นซุ้มโค้งๆสลับไปมา ได้ยินมาว่าจุดนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำ Harry Potter ตอนใดสักตอนด้วย จากจุดนี้ ทั้งซ้ายและขวาจะเป็นสนามหญ้าและลานกว้างโอบล้อมไปด้วยตึกเรียน สนามด้านขวามือจะปลูกต้นไม้สูงสง่าอยู่ตรงกลาง เป็นสถานที่ที่ถ่ายรูปยังไงก็ไม่สวย แต่ถ้าได้ไปยืนจะได้ความรู้สึกว่ามันสวยมากจริงๆ...ตึกตรงนี้มี Hunterain Museum ข้างในถ่ายรูปสวย เป็นสิ่งที่คนมักไม่รู้กัน...ห้องสมุดเปิดมานานแล้ว ไม่ทันสมัยเท่าของที่ Aberdeen แต่ว่ามีคลังหนังสือที่เยอะกว่า คาดว่าน่าจะมีหนังสือทุกเล่มใน reading list สำหรับ Glasgow ด้วยเหตุที่พี่ติดใจกับการอยู่แบบไม่ต้องจัดการอะไรมาก (แค่เรียนก็ต้องคิดเยอะอยู่แล้ว) พี่จึงอยู่ Unite ข้อดีคือหอใหม่ ทำเลดีเหมือนเดิมคือติดกับมหา’ลัย ร้านอาหารแถวนั้นถือว่าอร่อยดีทีเดียว(ทำเอาน้ำหนักขึ้น) วิวสวยเพราะหอติดแม่น้ำ ใกล้พิพิธภัณฑ์ เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้าใต้ดิน ไปสนามบินก็มีรถ shuttle bus ผ่าน ส่วนภายใน flat ก็ใหม่ ผนังกันเสียง ครัวใหม่ใหญ่โต มี common room มีโต๊ะ pool ห้องอ่านหนังสือ มี TV ส่วนนอกนั้นก็เหมือนกับ Unite King Street Exchange ข้อเสียข้อเดียวคือมันติดกับผับ บางวันก็จะได้ยินเสียงดนตรีบ้าง ถ้าใครสนใจจะพักที่นี่แนะนำให้อยู่โซนที่ติดริมแม่น้ำจะได้วิวดี และเสียงรบกวนน้อย

สำหรับ University of Glasgow อย่างที่บอกไปข้างต้น การเรียนจะไม่เหมือนกับที่อื่นๆ จากตัวอย่างเดิมคือพี่จะเรียนคณิต สังคม วิทยาศาสตร์ และพละสี่วิชา ทั้งสองเทอมแล้วสอบรวดเดียว (ส่วนใหญ่จะเป็นสอบ 75% + essay 25%) ดังนั้นจะได้เรียนแต่ละวิชาอย่างเข้มข้นมากกว่า ลงลึก ได้ความรู้แน่นกว่า แต่การวัดผลก็ยากตามไปด้วย เพราะเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ไปตั้งแต่ต้นปีสะสมและทบทวนความรู้แล้วกลั่นออกมาสอบปลายปีรวดเดียว ซึ่งการสอบเองก็ยากกว่า เพราะเป็นแบบ close book เหมือนการสอบที่เมืองไทย คือไม่ให้เอาอะไรติดตัวเข้าไป ส่วนเทอมสุดท้ายจะเป็น dissertation เหมือนกัน แต่จำนวนคำมีเพิ่มขึ้นคือ 15,000 คำ...ที่มหา’ลัยนี้คนไทยไม่เยอะ จะมีคนไทยประมาณ 5 - 10 คนเท่านั้น (จากทั้งคลาส 30 คน) โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักศึกษาจากยุโรปเช่น เยอรมัน มีจากประเทศจีน(ซึ่งเจอเยอะทุกที่) และอเมริกาด้วย…อาจารย์ที่สอนมาจาก Scotland, Canada และ Italy และเป็นระดับศาสตราจารย์เสียครึ่งหนึ่ง การสอนถ้าไม่นับรวมสำเนียง Glaswegian ที่อาจจะฟังยาก(แต่ฟังไปนานๆก็จะเริ่มจับทางได้) ถือว่าสอนดีมากๆ การสอนจะจี้ถามมากกว่า เน้นการมีส่วนร่วมมากกว่า เข้าพบอาจารย์ง่ายกว่า พี่ประทับใจในการใส่ใจ (รวมถึงความใจดี) ของอาจารย์มากๆ ดูจากตอนให้คำปรึกษา dissertation ก็มีเวลาคุยกับเราเป็นชั่วโมง มีนัดนักเรียนไปทานข้าว ฉายหนังที่เกี่ยวกับแง่กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ที่พี่เรียน) ให้ดู"
 
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ glasgow law school
Eek, LLM Intellectual Property & the Digital Economy
University of Glasgow
"I am very pleasant the supervision from  McDucation team. I will definitely recommend others to contact McDuction. It is awesome. I am falling in love with Glasgow."
 
http://www.mcducation.org/upload/images/2015/10/6a0874ae65d0c24745fcd11cf1b264e1.jpg
Tib, LLM International Commercial Law
University of Glasgow
"McDucation ดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเลยค่ะ ทั้งเรื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

CAPTCHA security code
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน