Scottish Universities Alumni
Chompunuch Issarawatthana (Nuch)
MSc Management
University of Stirling
"University of Stirling มีบรรยากาศที่สวยงาม มีทะเลสาบตรงกลางมหาลัย มีห้องสมุดที่ค่อนข้างทันสมัยและหนังสือต่างๆให้เลือกมากมาย นอกจากนี้ยังมี Gym และสถานที่ออกกำลังกายประเภทต่างที่ค่อนข้างดี ตึกเรียนและห้องเรียนค่อนข้างสะดวกสบาย

Management โปรแกรมค่อนข้างครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับbusiness อาจารย์ประจำคณะค่อนข้างเอาใจใส่กับนักเรียน"