Privacy Notice

นโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับผู้ลงทะเบียน)

บริษัท แมคดูเคชั่น จำกัด (McDucation)และบริษัทกับโรงเรียนในเครือ ได้แก่ บริษัท บริทเอ็ดดูเคชั่น ยูเค จำกัด (BRIT-Education UK) และ โรงเรียนสอนภาษา บริท (BRIT Language Center) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “บริษัท” ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมุ่งมุ่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการและผู้ใช้บริการกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผลข้อมูล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.ฯ”) และฉบับปรับปรุงแก้ไขตามที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่จะประกาศใช้ภายใต้ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บ รวบรวม การใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ได้แก่ ชื่อสกุล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด
ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ Line ID ข้อมูลการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลอื่นๆ เช่น Facebook Instragram
ข้อมูลด้านการศึกษา: สถาบันที่กำลังศึกษา และ/หรือที่เคยศึกษา รวมถึงผลการศึกษาจากสถาบันเหล่านั้น

2. วิธีการปกป้องข้อมูล

เราจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่กล่าวไว้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคุณ ที่เราได้เก็บไว้จะต้อง:

- ใช้อย่างถูกกฎหมายเป็นธรรมและอย่างโปร่งใส
- รวบรวมตามจุดประสงค์ที่ถูกต้อง ที่เราได้อธิบายอย่างชัดเจน และไม่ได้ใช้ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เหล่านั้น
- เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้บอกคุณ และจำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์เหล่านั้น
- ถูกต้องและทันสมัย
- เก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เราได้บอกคุณไว้
- เก็บไว้อย่างปลอดภัย

3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การสอบถามข้อมูล

ในกรณีเมื่อคุณต้องการสอบข้อมูลการบริการของเรา ทางเราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคลเพื่อดำเนินการให้บริการตามคำขอของคุณ เรามีสิทธ์อันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะนี้เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลตรงกับสิ่งที่คุณร้องขอ

สมัครเรียน

หากคุณต้องสมัครเพื่อศึกษาที่หนึ่งในสถาบันพันธมิตรของเรา เราขอรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณ

- รายละเอียดการติดต่อส่วนบุคคล เช่น ชื่อ หัวข้อเรื่อง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และอีเมลส่วนตัว
- วันเดือนปีที่เกิด
- เพศ
- สัญชาติและที่อยู่ปัจจุบัน
- หมายเลขหนังสือเดินทาง
- ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าและสถานะการเข้าเมือง
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการทำงาน
- ข้อมูลเงินทุน

4. แหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน

เราเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ:

- ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านงานอีเว้นท์ หรือการจัดกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในและนอกสถานที่ของบริษัทฯ
- ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์
- ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ทุกประเภทของเราหรือทางโทรศัพท์
- ท่านให้ข้อมูลเมื่อมาติดต่อกับเราที่สำนักงาน

เราเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับท่าน เพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูล และเพื่อดำเนินการให้บริการและให้ข้อมูลการศึกษาต่อใน UK ในทางที่ท่านสามารถคาดหวังได้ว่าเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนั้น

5. การเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ
บริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท บริทเอ็ดดูเคชั่น ยูเค จำกัด และ โรงเรียนสอนภาษา บริท
บุคคลภายนอก ได้แก่ สถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท

โดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

- เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อกับผู้ใช้บริการได้อย่างครบถ้วน
- เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการ
- เพื่อให้บริการด้านการศึกษาต่ออย่างครอบคลุมทุกขั้นตอน
- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการบริการของบริษัทให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

6. ภาพถ่ายของท่านจากการจัดกิจกรรม

กรณีที่บริษัทมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและนอกสถานที่ ทางบริษัทอาจมีการบันทึกภาพ (ทั้งภาพนิ่งและภาพเครื่อนไหว) และบันทึกภาพภายในงานเพื่อส่งเสริมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ดังนั้น อาจมีการถ่ายภาพติดท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรม โดยทางบริษัทไม่มีเจตนาที่ใช้ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่านโดยตรง และไม่มีเจตนาให้ร้าย มุ่งร้าย หรือทำลายชื่อเสียงของท่านแต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่บริษัทมีการถ่ายภาพและบันทึกภาพของท่านโดยเฉพาะเจาะจง และมีวัตถุประสงค์เพื่อทำโฆษณาและประชมสัมพันธ์จากท่านโดยตรง เราจะดำเนินการได้เฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเรา และเราได้มีการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลท่านเพื่อการทำการโฆษณาและประชมสัมพันธ์แบบตรงนั้นกับท่านแล้วเท่านั้น

7. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้นหากท่านได้กด link ไปยังเว็บไซต์อื่น (แม้จะผ่านช่องทางในเว็บไซต์ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะประกาศบนเว็บไซต์ (https://www.mcducation.org/privacy) พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายนี้เป็นประจำ โดยการที่ท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการทางเว็บไซต์ของบริษัทต่อไปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถขอใช้สิทธิต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้

- สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
- สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
- สิทธิในการถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้

หากท่านมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะแก้ไข ลบข้อมูล ใช้สิทธิ หรือติดต่อเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน กรุณาติดต่อผ่านช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

อาคารเทรนดี้, ห้อง 10/49, ชั้น 2, สุขุมวิท 13, BTS นานา (ทางออก3)
แขวงคลองเตยเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110

Tel: 02-168-7600
Fax: 02-168-7602
E-mail: info@mcducation.org
Line ID:@mcducation
Scottish Universities Alumni
Mai, MSc Entrepreneurship Innovation and Technology
" รีวิว เรียนต่อ Entrepreneurship Edinburgh รีวิวเรียนต่อ MSc Entrepreneurship, Innovation and Technology ที่ Strathclyde Edinburgh แนะนำตัวหน่อยค่า  ว่าเป็นใคร มาจากไหนเอ่ย สวัสดีครับ ชื่อใหม่นะครับ จบปริญญาตรีคณะบริหารธุจกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันทำงานเป็น Strategic Plann..."
Tonorr , MSc Data Analytics
"รีวิวเรียนต่อ  MSc Data Analytics ที่ University of Strathclyde" Edinburgh Data Science Business Analysis    เรียนต่อ Data Analytics ที่ไหนดี Pantip UK  แนะนำตัวคร่าว ๆ หน่อยค่า Jitprapa Mekusa (Tonorr ต้นอ้อ) – จบปริญญาตรีสาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัย..."
Kluy, MSc Finance and Management
"รีวิว MSc Finance and Management, Glasgow ดีไหม เมืองและตัวมหาลัยสวยมาก  น้องๆที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลักสูตรนี้ที่ Glasgow ดีไหม มหาวิทยาลัยเป็นอย่างไร สามารถลงทะเบียนที่ช่อง “สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม” ด้านล่างนี้ได้เลยค่า"
Kung, MBA MBA
"รีวิว MBA, Strathclyde ดีไหม Support ดี โชคดีที่ได้ทางคุณหมี McDucation จัดการเรื่องต่างๆ ให้ทั้งตรวจ Visa, จองที่พักต่างๆ ทั้งสำหรับพักระหว่างหลักสูตร Pre-session และที่พักสำหรับช่วงเรียน  เมืองสวย เดินไปไหนมาไหนเจอแต่ตึกสวยๆ คนสก๊อตแลนด์น่ารัก เป็นมิตรดี (แต่สำเนียงแอบฟังยา..."
*แมคดูเคชั่น สถาบันส่งเสริมการศึกษาต่อสก็อตแลนด์
ก่อตั้งขึ้นโดยศิษย์เก่าสก็อตแลนด์ และเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยสก็อตแลนด์ทุกแห่ง ที่เดียวในประเทศไทย แมคดูเคชั่นมีทีมที่ปรึกษาที่เป็นศิษย์เก่าและอดีตเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยต่างๆในสก็อตแลนด์ ได้รับความสนับสนุนทางการเงินโดยตรงจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ นักเรียนสามารถขอรับคำแนะนำจาก McDucation โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในทุกขั้นตอน